Image

Algemene voorwaarden

ALGEMEEN

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbieding, offerte en overeenkomst tussen C van Roon-Boelhouwer, handelende onder naam Haags Ballet Centrum, KvK nummer 27340580, (hierna te noemen Haags Ballet Centrum) en een wederpartij (hierna te noemen leerling), voor zover deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken.
 • Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door een rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.

AANMELDING

De aanmelding van een leerling bij het Haags Ballet Centrum vindt plaats door:

 • Het volgen van een proefles, deze is bij ons altijd gratis en vrijblijvend
 • Het invullen van het inschrijfformulier
 • Na het ontvangen van het ingevulde inschrijfformulier is men akkoord met de algemene voorwaarden. Daaropvolgend ontvangt de leerling de factuur voor de door haar gekozen les. Deze dient binnen een termijn van 10 dagen te worden voldaan. 
 • Indien het maximaal aantal leerlingen in een les is bereikt wordt in overleg een alternatief aangeboden.

OVEREENKOMST, TERMIJN, BETALING

 • De overeenkomst is van kracht voor de duur van 1 dansseizoen, te weten vanaf het moment van inschrijving tot het einde van het dansseizoen, 01 juli 2024. 
 • Voor leerlingen tot 5 jaar geldt een opzegtermijn van 2 maanden vanaf het moment van schriftelijke opzegging.
 • De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd indien de leerling niet voor 1 augustus 2024 aangeeft de overeenkomst niet te willen verlengen.
 • Het beëindigen van de overeenkomst kan uitsluitend per mail. 
 • Indien er niet voor tijdig is opgezegd en dit na herindeling van de roosters wordt gedaan, geldt er een betalingsverplichting voor de eerste maand.
 • Alle tarieven zijn te vinden op www.haagsballetcentrum.nl of bij Claire van Roon-Boelhouwer op te vragen. 
 • Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. 
 • Het lesgeld kan in één keer of in twee gelijke termijnen worden voldaan. Bij betaling in één keer dient het lesgeld uiterlijk 5 september 2023 te zijn voldaan. Indien het lesgeld in twee termijnen wordt voldaan dient de eerste termijn uiterlijk 5 september 2023 en de tweede termijn uiterlijk 15 januari 2024 te zijn voldaan. 
 • De betalingsverplichting geldt voor het gehele dansseizoen, ook wanneer er in twee termijnen wordt betaald. 
 • Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk
 • Bij niet tijdige betaling wordt er €7,50 administratiekosten in rekening gebracht en ontvangt de leerling een eerste aanmaning. Mocht betaling uitblijven kan de toegang tot de les worden ontzegd en zal een incassoprocedure worden opgestart.
 • Bij een eventuele incassoprocedure worden naast €40,- administratiekosten ook alle kosten van incasso in rekening gebracht bij de leerling.

AFMELDING EN TUSSENTIJDSE BEËINDIGING

Het Haags Ballet Centrum is gedurende de schoolvakanties en alle erkende feestdagen gesloten. (zie vakantierooster)

 • Indien de docente door omstandigheden als ziekte, etc. niet in staat is de les te geven zal een vervanger de les overnemen. Wanneer dit niet mogelijk blijkt, wordt er gekeken naar een redelijk alternatief. Alternatieven kunnen zijn, inhalen van de les op een ander moment, instructie via online platform als Youtube of een live stream. 
 • Wanneer de les geen doorgang kan vinden door overmacht situaties, zoals sluiting door overheden, zal worden gekeken naar een redelijk alternatief. 
 • Indien een leerling langdurig ziek is/een langdurige blessure heeft, wordt in overleg een alternatief geboden voor de gemiste lessen. (Altijd na het overleggen van een geldige doktersverklaring) Dit geldt ook voor verhuizing naar een andere stad. Het Haags Ballet Centrum is echter nimmer verplicht tot restitutie van het lesgeld. 
 • Indien een leerling een les mist kan deze in overleg met de docente worden ingehaald.
 • Het niet volgen van de lessen betekent niet dat de betalingsverplichting als zodanig kan worden opgeschort/ontbonden tenzij anders wordt overeengekomen.
 • Voor leerlingen tot 5 jaar geldt een opzegtermijn van 2 maanden vanaf het moment van schriftelijke opzegging. Voor alle leerlingen vanaf 5 jaar geldt de overeenkomst voor het gehele dansseizoen.
 • Wanneer er gerepeteerd wordt voor een evenement geldt er een aanwezigheidsplicht. Indien de leerling te veel lessen mist kan deze worden uitgesloten van deelname aan het betreffende evenement. 

RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

 • Het beoefenen van een activiteit kan risico’s met zich meebrengen. Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico van de leerling. 
 • Het Haags Ballet Centrum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële en/of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de leerling of een van de medeleerlingen. 
 • De leerling vrijwaart het Haags Ballet Centrum voor aanspraken van derde ter zake. 
 • Het Haags Ballet Centrum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan, verlies of diefstal van eigendommen van de leerling. 
 • Indien het Haags Ballet Centrum toch aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van het Haags Ballet Centrum in voorkomend geval uitkeert. 
 • De leerling kan wel aansprakelijk worden gesteld voor de door haar veroorzaakte schade aan goederen of personen.

KLACHTEN EN HUISREGELS

 • In geval van klachten met betrekking tot het Haags Ballet Centrum dient de leerling zich te wenden tot Claire van Roon-Boelhouwer of een andere medewerker van het Haags Ballet Centrum.
 • Leerlingen en bezoekers dienen op de hoogte te zijn van de huisregels betreffende bezoek aan het pand, dan wel het volgen van de lessen. Tevens dienen leerlingen en bezoekers ten aller tijde de aanwijzingen van (de medewerker van) het Haags Ballet Centrum op te volgen.
 • Bij herhaaldelijke overtreding van de huisregels/algemene waarden en normen kan toegang tot de les/pand worden ontzegt, zonder dat de betalingsverplichting wordt ingetrokken. 

TOEPASSELIJK RECHT

 • Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met het Haags Ballet Centrum aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.